AMANNHomepage nabídka > Novinky > Snížení energetické náročnosti výroby Amann s.r.o.

Snížení energetické náročnosti výroby Amann s.r.o.

Reg. číslo: CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0013432

Program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020

Číslo a název výzvy: 101. kolo výzvy, Výzva III programu podpory Úspory energie

Prioritní osa 01.3: Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin

Specifický cíl 3.2: Zvýšit energetickou účinnost podnikatelského sektoru

Celkové předpokládané výdaje: 17,217 mil. Kč bez DPH

Výše dotace ERDF: 30% celkových způsobilých výdajů projektu

Ukončení projektu: 30.9.2019

Cíl projektu:

Předmětem projektu jsou aktivity vedoucí ke snížení energetické náročnosti provozu žadatele, konkrétně opatření pro zvýšení účinnosti výroby a dodávky tepla pomocí rekonstrukce parní kotelny v průmyslovém areálu žadatele.

Cílem předkládaného projektu je realizací aktivit projektu snížit energetickou náročnost provozu podnikatelské jednotky a přispět tak k úspoře konečné spotřeby energie.

Realizace projektu má zásadní význam pro úsporu konečné spotřeby energie ve společnosti žadatele - dojde k celkové úspoře ve výši 1 315,24 MWh/rok, což představuje 16,37% roční spotřeby. Z ekologického pohledu dojde ke snížení emisí CO2 ve výši 262,311 t/r.

148.png